top of page

POLISI PREIFATRWYDD

Pwrpas yr hysbysiad hwn

Mae’r hysbysiad hwn yn disgrifio sut yr ydym yn casglu ac yn defnyddio data personol amdanoch, yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), y Ddeddf Diogelu Data [1998 NEU 2018] ac unrhyw gyfreithiau gweithredu cenedlaethol, rheoliadau ac is-ddeddfwriaethau, fel y’u diwygiwyd neu a ddiweddarwyd. o bryd i'w gilydd, yn y DU ('Deddfwriaeth Diogelu Data').

 

Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein harferion o ran eich data personol a sut y byddwn yn ei drin.

Amdanom ni

Pethau Bychain (“cwmni”, “ni”, “ni”, “ein” ac “ein un ni”), At ddibenion y Ddeddfwriaeth Diogelu Data a’r hysbysiad hwn, ni yw’r ‘rheolwr data’. Mae hyn yn golygu ein bod yn gyfrifol am benderfynu sut rydym yn cadw ac yn defnyddio data personol amdanoch. Mae’n ofynnol i ni o dan y Ddeddfwriaeth Diogelu Data eich hysbysu o’r wybodaeth sydd yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Ar gyfer pob ymholiad mewn perthynas â’r hysbysiad preifatrwydd hwn neu ein triniaeth o’ch data personol, cysylltwch â’n Rheolwr Diogelu Data ar  sales@pethaubychain.co.uk  neu 01267 222375.

Y data personol y gallwn ei gasglu amdanoch a pham

Rydym yn cael data personol amdanoch, er enghraifft, pan:

 • rydych yn gofyn am gynnig gennym mewn perthynas â’r gwasanaethau a ddarparwn

 • rydych chi neu'ch cyflogwr neu ein cleientiaid yn ymrwymo i gontract gyda ni i ddarparu ein gwasanaethau a hefyd yn ystod darparu'r gwasanaethau hynny

 • rydych yn tanysgrifio i'n gwasanaeth neu gyhoeddiadau fel ein cylchlythyr

 • rydych yn gofyn i ddeunydd marchnata gael ei anfon atoch

 • rydych yn cysylltu â ni drwy e-bost, ffôn, post neu gyfryngau cymdeithasol (er enghraifft pan fydd gennych ymholiad am ein gwasanaethau)

 • gan drydydd partïon a/neu adnoddau sydd ar gael yn gyhoeddus (er enghraifft Tŷ’r Cwmnïau); neu

 • rydych yn ymweld â'n gwefannau neu'n defnyddio ein gwasanaethau (gwneir hyn gan ddefnyddio cwcis, i ddarganfod mwy am y mathau o gwcis rydym yn eu defnyddio, pam, a sut y gallwch eu rheoli, edrychwch ar ein hadran cwcis sydd i'w gweld ar y diwedd o'r hysbysiad hwn.

 

Gall y rhesymau pam ein bod yn cadw’r wybodaeth uchod amdanoch gynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol er enghraifft eich enw, cyfeiriad, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost

 • manylion y cyswllt rydym wedi’i gael gyda chi mewn perthynas â darpariaeth, neu ddarpariaeth arfaethedig, ein gwasanaethau

 • manylion unrhyw wasanaethau a gawsoch gennym ni

 • ein gohebiaeth a'n cyfathrebiadau â chi

 • gwybodaeth am unrhyw gwynion ac ymholiadau a wnewch i ni

 • gwybodaeth o ymchwil, arolygon, a gweithgareddau marchnata

 • gwybodaeth am sut yr ydych yn defnyddio ein gwefan, cynnyrch a gwasanaethau.

 

Sut rydym yn defnyddio eich data personol

Er mwyn darparu'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt

 • Rydym yn defnyddio eich data personol i'ch derbyn fel cwsmer newydd neu gwsmer sy'n dychwelyd i ddarparu'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt yn unol â thelerau ein contract.

 

I anfon cyfathrebiadau gwasanaeth atoch

 • Rydyn ni'n defnyddio'r manylion cyswllt rydych chi wedi'u darparu i ni er mwyn i ni allu cyfathrebu â chi am y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu sy'n angenrheidiol ar gyfer perfformiad ein contract.

 

Marchnata uniongyrchol (gan gynnwys gan drydydd parti)

 • Os ydych wedi rhoi eich caniatâd neu fod gennym hawl i wneud hynny fel arall, efallai y byddwn yn defnyddio eich manylion cyswllt i anfon marchnata uniongyrchol atoch a rhoi gwybod i chi am gynigion hyrwyddo trwy e-bost, SMS, post neu ffôn yn ymwneud â’n cynnyrch a’n gwasanaethau.

 • Gallwch ddad-danysgrifio o'n marchnata uniongyrchol trwy gysylltu â ni ar  sales@pethaubychain.co.uk  neu 01267 222375.

 

I olrhain eich defnydd o'n gwefan, cyfathrebiadau a gwasanaethau

 • Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg i olrhain eich gweithgaredd ar ein Gwefan fel y gallwn ddarparu nodweddion ac ymarferoldeb pwysig ar ein Gwefan, monitro ei ddefnydd, a darparu profiad mwy personol i chi.

 

Darparu a gwella cymorth i gwsmeriaid

 • Rydym yn defnyddio eich data personol i allu darparu a gwella’r cymorth cwsmeriaid rydym yn ei ddarparu i chi (er enghraifft, pan fydd gennych gwestiynau am ein gwasanaethau).

 

Cynnal ein cofnodion a gwella cywirdeb data

 • Fel unrhyw fusnes, rydym yn prosesu data personol wrth gynnal a gweinyddu ein cofnodion mewnol. Mae hyn yn cynnwys prosesu eich data personol i sicrhau bod y wybodaeth sydd gennym amdanoch yn cael ei chadw’n gyfredol ac yn gywir.

 

Ymateb i ymholiadau, cwynion ac anghydfodau

 • Rydym yn defnyddio’r data personol sydd gennym amdanoch i’n helpu i ymateb i unrhyw ymholiadau neu gwynion yr ydych wedi’u gwneud, neu ymdrin ag unrhyw anghydfod a all godi wrth i ni ddarparu ein gwasanaethau i chi, yn y modd mwyaf effeithiol.

 

Ymchwilio, canfod ac atal twyll a chydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol

 • Mewn rhai amgylchiadau, rydym yn defnyddio eich data personol dim ond i’r graddau sy’n ofynnol er mwyn ein galluogi i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol, gan gynnwys at ddibenion canfod, ymchwilio ac atal twyll. Gall hyn ei gwneud yn ofynnol i ni ddarparu eich data personol i asiantaethau gorfodi’r gyfraith os ydynt yn gofyn amdano.

 

Gyda phwy rydym yn rhannu eich data personol

Mae’n bosibl y byddwn yn darparu eich data personol i’n cyflenwyr a darparwyr gwasanaethau, gan gynnwys cwmnïau eraill, sy’n darparu gwasanaethau busnes penodol i ni ac yn gweithredu fel “proseswyr” eich data personol ar ein rhan. Yn ogystal, efallai y byddwn yn datgelu eich data personol os ydym o dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn amddiffyn hawliau, eiddo, neu ddiogelwch, ein busnes, ein cwsmeriaid. neu eraill. Mae hyn yn cynnwys, mewn achosion penodol, cyfnewid gwybodaeth â sefydliadau eraill at ddibenion diogelu rhag twyll.

Mewn rhai achosion, efallai y bydd y data personol a gasglwn gennych, at y dibenion a nodir uchod, yn cael ei drosglwyddo y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) ac efallai na fydd gan gyrchfannau o’r fath gyfreithiau sy’n diogelu eich data personol i’r un graddau ag yn yr AEE. . Mae’n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith diogelu data sicrhau, pan fyddwn ni neu ein “proseswyr” yn trosglwyddo eich data personol y tu allan i’r AEE, ei fod yn cael ei drin yn ddiogel ac yn cael ei ddiogelu rhag mynediad heb awdurdod, colled neu ddinistrio, prosesu anghyfreithlon ac unrhyw brosesu sy’n anghyson â y dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Diogelwch Data

Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i atal eich data personol rhag cael ei golli’n ddamweiniol, ei ddefnyddio neu gael mynediad ato mewn ffordd anawdurdodedig, ei newid neu ei ddatgelu. Yn ogystal, rydym yn cyfyngu mynediad at eich data personol i'r gweithwyr, asiantau, contractwyr a thrydydd partïon eraill sydd ag angen busnes i wybod. Dim ond ar ein cyfarwyddiadau ni y byddant yn prosesu eich data personol ac maent yn destun dyletswydd cyfrinachedd.

Rydym wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data a byddwn yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys am amheuaeth o dorri rheolau lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data personol

Nid ydym yn cadw eich data personol am fwy o amser nag sy’n angenrheidiol at y diben(ion) y’i darparwyd ar eu cyfer, er enghraifft, cytundebol, cyfreithiol a/neu gyfrifeg. Bydd yr hyn y mae hyn yn ei olygu’n ymarferol yn amrywio rhwng gwahanol fathau o ddata. Wrth benderfynu ar y cyfnodau cadw perthnasol, rydym yn ystyried ffactorau gan gynnwys:

 • rhwymedigaeth/rhwymedigaethau cyfreithiol o dan gyfraith berthnasol i gadw data am gyfnod penodol o amser;

 • statud cyfyngiadau o dan gyfraith berthnasol;

 • anghydfodau posibl neu wirioneddol; a

 • canllawiau a gyhoeddwyd gan awdurdodau diogelu data perthnasol.

 

Fel arall, rydym yn dileu eich data personol yn ddiogel o'n systemau pan nad oes ei angen mwyach.

Eich hawliau mewn perthynas â’ch data personol

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol o ran eich data personol:

 • mynediad i’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch ac i wirio bod prosesu’r data hwn yn gyfreithlon

 • cywiro eich data os yw'n anghywir neu'n anghyflawn

 • dileu eich data personol a elwir hefyd yn hawl i gael eich anghofio lle nad oes rheswm dilys i ni ei gadw

 • tynnu caniatâd yn ôl i brosesu eich data personol ymhellach

 • hygludedd data neu’r hawl i drosglwyddo’r data personol sydd gennym amdanoch, o dan rai amgylchiadau, i reolwr data arall neu drydydd parti yn seiliedig yn benodol ar ganiatâd

 • cyfyngu ar brosesu a gwrthwynebiad i’r defnydd o’ch data personol os mai’r rheswm dros brosesu yw ein buddiannau busnes cyfreithlon neu at ddibenion marchnata uniongyrchol

 • cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

 

Os ydych am arfer unrhyw un o'ch hawliau a restrir uchod, dylech anfon e-bost at ein Rheolwr Diogelu Data gan ddefnyddio'r cyfeiriad canlynol  sales@pethaubychain.co.uk 


Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Mae manylion cyswllt yr ICO fel a ganlyn:

 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Ty Wycliffe
Lôn y Dŵr
Wilmslow
sir Gaer
SK9 5AF

Ffôn – 0303 1231113
Gwefan -  www.ico.org.uk

 

Sut i gysylltu â ni

sales@pethaubychain.co.uk  neu 01267 222375.

 

Defnydd o gwcis

Beth yw Cwcis?

Rydym yn casglu gwybodaeth am eich defnydd o'n Gwefan trwy gwcis. Mae cwcis yn wybodaeth y mae ffeiliau'n cael eu storio ar eich cyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar sy'n helpu gwefannau i gofio pwy ydych chi a gwybodaeth am eich ymweliad. Gall cwcis helpu i arddangos y wybodaeth ar ein Gwefan mewn ffordd sy'n cyfateb i'ch diddordebau. Mae'r rhan fwyaf o wefannau mawr yn defnyddio cwcis.

 

Pa gwcis a ddefnyddir ar y Wefan hon?​

Mae'r cwcis a ddefnyddiwn ar ein gwefan yn bennaf at ddibenion dadansoddeg - Rydym yn defnyddio cwcis dadansoddol i'n helpu i ddeall sut mae defnyddwyr yn ymgysylltu â'n Gwefan. Un enghraifft yw cyfrif nifer y gwahanol bobl sy'n dod i'n Gwefan neu'n defnyddio nodwedd benodol, yn hytrach na chyfanswm yr amseroedd y defnyddir y wefan neu'r nodwedd.

Heb y cwci hwn, pe baech yn ymweld â'n Gwefan unwaith yr wythnos am dair wythnos byddem yn eich cyfrif fel tri defnyddiwr ar wahân. Byddem yn ei chael yn anodd dadansoddi pa mor dda yr oedd ein Gwefan yn perfformio a'i gwella heb y cwcis hyn.

Sut alla i wrthod neu optio allan o dderbyn cwcis?

Gallwch wrthod derbyn cwcis trwy actifadu'r gosodiad ar eich porwr sy'n caniatáu ichi wrthod gosod cwcis. Fodd bynnag, os dewiswch y gosodiad hwn, efallai na fyddwch yn gallu cyrchu rhai rhannau o'n Gwefan. Oni bai eich bod wedi addasu gosodiad eich porwr fel y bydd yn gwrthod cwcis, bydd ein system yn cyhoeddi cwcis pan fyddwch yn defnyddio ein Gwefan. Bydd dewislen “Help” y bar offer ar y rhan fwyaf o borwyr yn dweud wrthych sut i atal eich porwr rhag derbyn cwcis newydd, sut i gael y porwr i roi gwybod i chi pan fyddwch yn derbyn cwci newydd, neu sut i analluogi cwcis yn gyfan gwbl. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis a sut i atal cwcis rhag cael eu gosod neu sut i ddileu cwcis presennol oddi ar eich gyriant caled ewch i'r wefan ganlynol:  http://www.allaboutcookies.org

bottom of page