top of page
Hanging lamp beads luna old white 035 5x45 cm 3056973_12.jpg

GWASANAETH DYLUNIO

Er mai llinell glasurol lân ac oesol yw fy awydd naturiol i, rwy'n gweithio yn unol â'r briff a'r gyllideb ac mae gennyf yr adnoddau wrth law i gyflawni'r rhan fwyaf o'r gofynion. 

Projects

Bellach ar ol ugain mlynedd rydyn ni wedi gweithio ar bob mathau o adeiladau...tai cyfnod, tai newydd sbon tai bach teras ac ambell i siop a gwesty.

Ma pob un yn dod ai sialens i hunan ond mae’r pleser o weld prosiect yn dod i ben yn dal i roi gwefr.

Rwyf i fy hunan yn hoffi cynlluniau syml a chlasurol ond dymuniadau a gweledigaeth y cleient sy’n dod gyntaf a rhaid gweithio i wireddu ei gweledigeth nhw a, chyn bwysiced, gweithio o fewn y cyllid maent yn osod.

Os oes gennych brosiect ar y gweill y cam cyntaf yw trafodaeth fanwl ynglyn ar math a maint y prosiect. Yna,os yw’n briodol, ymweliad ar lleoliad a dilyn lan gyda syniadau ac esiamplau yn y stiwdio.

Dros y pandemig does dim os bod ein cartrefi a’n gerddi wedi bod yn hafan ac yn gysur i ni gyd a daeth yn amlwg bod creu amgylchedd hardd yn cyfrannu at ansawdd bywyd.

BLACK METAL CUPBOARD 6727716_11 (3).jpg
more

Wedi'i Deilwra

Mae amseroedd cyfnewidiol, yn enwedig dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, wedi gweld ein cartrefi yn dod yn ffynhonnell cysur a ffocws. Heb os nac oni bai mae ymwybyddiaeth gynyddol o'r rôl y gall dylunio da a chlyfar ei chwarae wrth wireddu breuddwyd a chreu amgylchedd sy'n bleserus yn esthetig. 

Celfi

Beth bynnag fo’ch steil, cyllid a’ch ffordd o fyw gallwn greu gofod sy’n unigryw i chi

Rwy wedi bod yn ymwelydd cyson i Maison Objet ym Mharis ers rhai blynyddoedd a bu hyn yn ysbrydoliaeth ac yn ffynhonell wybodaeth gwerthfawr ynglyn a tueddiadau a datblygiadau cyfoes.

Cefais gyfle i ddatblygu perthynas a chwmniau Ewropeaidd a,(hyd yn oed wedi Brexit, mae’r berthynas yma yn dal i barhau.

Golyga hyn ein bod yn medru dod o hyd i gelfi unigryw a gwahannol pan fo galw.

Ar yn llaw arall mae gennym wasanaeth ail orchuddio sy’n hynod o boblogaidd ac mae’r dewis eang o ddefnyddia gael yn ein stiwdio yn cynnig y siawns i greu delwedd hollo newydd i hen ffrindie!

Gair i gall yma... mae gennym restr aros gogyfer ar gwasanaeth hwn

 

Tecstiliau

Mae’n llyfrgell o ddefnyddiau yn cael i diweddaru yn reolaidd er mwyn cynnig y dewis mwya cyfredol mewn arddulliau cyfoes a thraddodiadol.

Ein nod yw cyfuno y gwasanaeth gore a chyngor doeth.

 

Mae rhai ategolion ar werth yn y stiwdio...megis lampiau, drychau, blancedi a chlustogau. Mae modd gweld trawstoriad or rhain ar ein gwefan o dan “click and collect

Gallwch wneud apwyntiad yn y stiwdio i drafod prosiect casglu syniadau ac edrych ar y llyfre ar catalogiau perthnasol.

Neilltuwn tua awr ar gyfer hyn fel ac mae’r gost yn £30.

Mae ymweliad ar leoliad yn cynnwys trafodaeth olynol a bwrdd samplau defnyddie, phaent a chelfi. Mae’r gost o £75 yn cael ei dalu nol yn erbyn archeb.

 

Mae’r croeso yn gynnes a mae paned wastad ar gael ....galwch mewn

Let’s Work Together

Pethau Bychain, Towy Works

The Quay, Carmarthen SA31 3JR

Tel: 01267 222375

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page